Algemene voorwaarden
Algemene- en betalingsvoorwaarden
Behoudens andersluidend schriftelijk beding is elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door huidige voorwaarden die er integrerend deel van uitmaken. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons worden tegengeworpen indien wij er schriftelijk en uitdrukkelijk onze instemming mee hebben betuigd. De aankoopvoorwaarden van de klant kunnen niet tegen ons worden ingeroepen, zelfs niet wanneer zij niet uitdrukkelijk werden afgewezen.

Onze prijsoffertes, bestekken of ontwerpen zijn geheel vrijblijvend. Wij zijn enkel gebonden na ondertekening door beide partijen van de overeenkomst en nadat het bedongen voorschot is betaald.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de levering of uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de klant de goederen niet afhaalt/in ontvangst neemt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van 6 maand de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten zijne laste en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de klant. Ophaling is enkel mogelijk met het afscheurstrookje. Dit strookje is echter geen eigendomwbewijs.

Klachten betreffende de niet-conformiteit of zichtbare gebreken van de levering of in de uitvoering der werken moeten ons schriftelijk worden gemeld binnen de drie dagen na die levering of uitvoering en alleszins vóór het gebruik, de bewerking of de voortverkoop van de goederen of van een gedeelte ervan, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht.

De goederen blijven onze eigendom tot de klant ze volledig heeft betaald. De klant geeft ons de toelating om zijn terreinen en gebouwen te betreden om de goederen terug te nemen. Hij verbindt er zich toe om goederen die niet volledig betaald zij niet te verkopen, te schenken of te verpanden.

Wanneer wij worden verhinderd om onze verbintenissen uit te voeren door omstandigheden buiten onze wil, zoals ingeval van diefstal, breuk van de stenen bij niet foutieve behandeling, die wij niet redelijkerwijs hebben kunnen voorzien op het ogenblik waarop de overeenkomst werd afgesloten en die wij ook niet hebben kunnen vermijden of verhelpen, zijn wij definitief bevrijd van onze verplichtingen nadat wij de klant schriftelijk van de overmacht op de hoogte hebben gebracht.

Tenzij iets anders is overeengekomen, moet de klant betalen binnen de vervaldag. Als de klant in gebreke blijft om de prijs of een gedeelte daarvan of enige andere som die hij ons verschuldigd is te betalen, hebben wij recht op een intrest van 12% per jaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Juridisch
Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

Bij niet betaling binnen de vervaldag behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Op elk document van Julien De Maere en de onderliggende overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die er betrekking op hebben behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische Rechtbank te Gent.

Toegepast in de contractuele aansprakelijkheid zal het principe van het rechtmatig vertrouwen de schuldenaar ertoe verplichten om de gewettigde verwachtingen van de schuldeiser niet in gedrang te brengen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.